Smjernice

Epileptički napadaji – dijagnostički i terapijski postupci i razine zbrinjavanja u pedijatriji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Epileptički i neepileptički (prigodni napadaji) najčešća je neurološka patologija u pedijatriji s učestalošću 4-10%. Epileptički su napadaji najčešći u dojenčadi i male djece, ponajprije oni u febrilitetu. Cilj je poboljšanje kakvoće zbrinjavanja pedijatrijskih
bolesnika s prvim epileptičkim napadajem, racionalizacija dijagnostičkih pretraga i terapijskih postupaka.

iconbarii_n_epileptiki_napadaji_postupci_i_razine_zbrinjavanja.pdf

Comments are closed.