Smjernice

Smjernice za liječenje astme

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

U svrhu što učinkovitijeg zbrinjavanja astme diljem svijeta rabe se globalne smjernice za liječenje astme. Najčešće se rabe smjernice Globalne inicijative za astmu (GINA), revidirane 2017. godine.

iconwmsgina_2017_main_report_final_v2.pdf

Comments are closed.